نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

خودکنترلی گری

ادراک شده کودکان

برای انجام تست ادراک شده کودکان لطفا با…

تربیت مشاور تحصیلی

کنترل نوویکی-استریکلند

برای انجام تست کنترل نوویکی-استریکلند  لطفا با شماره…

تربیت زوج درمانگر

خودکنترلی کودکان

خویشتن داری یا خود کنترلی به معنای توانایی…

خودبازداری

تمایل کودکان به خودکنترلی

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.