نشریه الکترونیکی تخصصی روان شناسی بینش نوین

سایت نشریه

وبلاگ

خودانگاره و انگیزشی

اﻧﮕﻴﺰش  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ.

ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮضی اﺳــﺖ ﻛــﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن آن را از راه ﻣﺸــﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط می ﻛﻨﻨﺪ.

از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮضی و اﺳﺘﻨﺒﺎطی دارد ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ مختلفی از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﭼﻨــﺪ ﻧﻮع اﻧﮕﻴﺰه دارﻳﻢ؟ و اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ؟

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ می ﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮفی نظریه های انگیزش ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﮕﻴﺰش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ جا ﺗﻌــﺪادی از اﻳــﻦ نظریه های انگیزش در ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻳــﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻄــﺮح میﺷﻮد.

برای انجام تست  خودانگاره و انگیزشی لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.