رزومه مشاورین و متخصصین

اساتید، متخصصین و مشاوران ما رو بهتر بشناسید

رزومه مشاورین و متخصصین

اساتید، متخصصین و مشاوران ما رو بهتر بشناسید

زهرا حیدری

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره بینش نوین

صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه تخصصی روان شناسی بینش نوین

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج و خانواده، مشاوره شغلی و کارآفرینی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

مینا مجتبایی

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره نیکو

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو کمسیون مصاحبه پروانه اشتغال سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

دکتری روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره خانواده، بالینی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

فرزاد پازوکی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور و مدرس دانشگاه

مشاور تخصصی تحصیلی آموزش و پرورش استان تهران

دکتری مشاوره

کارشناسی ارشد مشاوره

تخصص: مشاور تحصیلی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

سیما اسکندری

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد ادبیات

تخصص: مشاوره بالینی، خانواده، نوروتراپ

شاعر و نویسنده

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

مهدی خاص محمدی

فوق دکترای مشاوره
دکترای مشاوره
کارشناسی ارشد مشاوره شغلی
مدرس دانشگاه تهران
مشاور فردی، تحصیلی، شغلی و سازمانی
عضو انجمن های روانشناسی و رشد شغلی آمریکا

سارا قاضی زاده

فوق دکترای روانشناسی کودک و نوجوان
دکترای روانشناسی رشد کودک
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مدرس کارگاه های تربیت درمانگر کودک
عضو انجمن های روانشناسی و بازی درمانی آمریکا

نسرین باقری

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره انتخاب نو

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، بالینی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

افسانه صمدزاده

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره یاسمینا

مشاور و مدرس دانشگاه

رئیس مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره خانواده،کودک و نوجوان

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

فریبا نبوی آل آقا

عضو سازمان نظام روان شناسی

مدرس دانشگاه

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی، نوروتراپ

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

همایون ذوالفقاری نیا

عضو سازمان نظام روان شناسی

خانواده درمانگر و دانش آموخته EFT از دانشگاه یورک کانادا

درمانگر فعال و رسمی مشاورین بالینی بریتیش کلمبیا

عضو حرفه ای انجمن مشاوره و روان درمانی کانادا و انجمن بین المللی ISEFT

دکتری تخصصی دندانپزشکی

کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده

تخصص: مشاوره خانواده، بالینی، فردی در ایران و کانادا

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین( آن لاین از کانادا)

فرخنده احمدآبادی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور و مدرس دانشگاه

دکتری روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاور کودک و نوجوان

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

نسیم حسینی نژاد

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور و مدرس دانشگاه

دکتری روان شناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاور کودک و نوجوان در ایران و آمریکا

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین( آن لاین از آمریکا)

شیرین السادات اطیابی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

مدیرآموزش کلینیک روان شناسی و مشاوره بینش نوین

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاور کودک و نوجوان، نوروتراپ

پگاه فرخ زاد

عضو سازمان نظام روان شناسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره خانواده،کودک و نوجوان

نازلی چلویی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

دکتری روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: سکستراپ

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

نرگس باباخانی

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره همراز

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره خانواده، بالینی، کودک و نوجوان

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

محمدرضا حیدری

عضو کانون وکلای دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو، بانک ملت، دانشگاه

دانشجوی دکتری حقوق قضایی

کارشناسی ارشد حقوق قضایی

تخصص: مشاوره حقوق خانواده

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

فرید ناصحی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره فردی، بالینی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

علی مددیان پاک

عضو سازمان نظام روان شناسی

صاحب امتیاز سایت روان سنجی طب لینک

مشاور دانشگاه

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

مریم نجابتیان

عضو سازمان نظام روان شناسی

مدیر بخش ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان

مشاور دانشگاه

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

محمدرضا تابع جماعت

عضو سازمان نظام روان شناسی

رئیس کلینیک روان شناسی و مشاوره انتخاب نو

مشاور و مدرس دانشگاه

دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره ازدواج، خانواده، بالینی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

شیما زمانیها

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره بالینی، فردی

سعید دباغ قزوینی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور و مدرس دانشگاه

دکتری روان شناسی سلامت

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره بالینی، فردی، نوروتراپ

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه متخصصین

ناهید رحیمی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاور خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

بهاره حاجی مشهدی

عضو سازمان نظام روان شناسی

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

فهیمه علی محمدی

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش

مشاور دانشگاه

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره خانواده، فردی، نوجوان

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

مهری پورحیدر

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور دانشگاه

دانشجوی دکتری روان شناسی کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره کودک و نوجوان، اوتیسم

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه کودک و نوجوان

رزیتا شواخ

عضو سازمان نظام روان شناسی

مشاور مدرسه

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

نعیمه شبانی شاد

عضو سازمان نظام روانشناسی
مدرس دانشگاه
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تخصص : خانواده درمانگر
زوج درمانگر
درمانگر فردی
درمانگر کودک و نوجوان
مدرس کارگاه های فرزند پروری

علیرضا جوان

فارغ التحصیل رشته روان شناسی(آموزش دیده درمانگری با رویکرد Schema Therapy ) با تمرکزاختصاصی بر روی درمان فردی بزرگسالان و اختلالات شخصیتی و پژوهش و مطالعه در خصوص جرأت ورزی و مسائل حوزه اجتماعی.

کارشناسی ارشد روانشناسی

طرحواره درمانگر

مشاور تحصیلی

مدرس

شراره طهرانی

عضو سازمان نظام روانشناسی
دانشجوی دکتری روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناس

مدرس دانشگاه
رواندرمانگر متمرکز بر هیجان eft

زهرا لواسانی

عضو سازمان نظام روانشناسی
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناس تربیتی

مدرس دانشگاه
رواندرمانگر متمرکز بر هیجان eft

مجید صادقی

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

داریوش توسلی

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

فیروزه مظاهری

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی شغلی

تخصص: مشاوره خانواده، شغلی

فاطمه عادلی

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره خانواده، فردی

مریم شهیدی نژاد

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

اکرم نقوی

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

الهه نژادکریم

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد مشاوره

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، فردی

مدرس دوره های آموزشی روان شناسی ویژه عموم

نسیم نجفی

عضو سازمان نظام روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

تخصص: مشاوره کودک و نوجوان

گوینده و مجری

راهله ابوالقاسمی

زینب فزونی