اینفوگراف های آموزشی

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

اینفوگراف های آموزشی

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

هفت کیفیت برای همسر رومانتیک
مواجهه با افراد منفعل-پرخاشگر
احساس خوب
کمک به افراد مظطرب
حل تعارضات رابطه ای
قدم هایی به سوی ذهن آگاهی
رابطه دوستانه
شنونده های خوب
احساس خوب
فاصله اجتماعی
کمتر عصبانی شوید
اعتراض کردن به همسرتان
نبایدهایی در تکست
اختلال شخصیتی مرزی
توقف نشخوار فکری
اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال
اختلال شخصیتی اجتنابی
افراد ثروتمند
مواجهه با افکار منفی
مشاور تحصیلی
اختلال شخصیتی وسواسی جبری
مشاور تحصیلی
مطالعه صحیح
شیوه مطالعه صحیح
رابطه عاطفی
افسردگی ناشی از کرونا
حوزه های مشاور تحصیلی
فرد افسرده
وابستگی متقابل
مدیریت افکار ورفتار وسواسیدوران کرونا
انتخاب رشته
اختلال شخصیتی وسواسی وجبری
روان درمانی
رفتار وسواسی در دوران کرونا
فرد خودشیفته
اختلال شخصیتی
ارتباط بهتر با نوجوانان
رهایی از وابستگی
مشکلات جسمی و روانی دوره کرونا
ایجاد ترس از شکست
8 درس سخت موفقیت
از بین بردن نگرانی کرونا
اضطراب ناشی از کرونا
کنترل خشم
معیارهای اشتباه انتخاب همسر
غفلت عاطفی کودک
کاهش اضطراب
توجه در روابط عاطفی
یادگیری بهتر و سریعتر
تفاوت روانپزشک،روانشناس و مشاور
نشانه های افسردگی در کودکان
پاسخ به نیازهای اولیه دوران کرونا
تقویت اعتماد به نفس کودکان
مدیریت اضطراب ناشی از کرونا
مراجعه به روانشناس بخاطر افسردگی
مدیریت استرس کرونا
عوامل تاثیرگذار در یادگیری
افسردگی در کرونا
درمان اختلالات روانی،احساسی شخصیتی و رفتاری
کاهش اضطراب کنکور
خواب بهتر در شب
شش هیجان اصلی انسان
مدیریت جلسه کنکور
کاهش ترس از شکست
مدیریت خشم
اختلال شخصیتی مرزی
زن خودشیفته
اختلال شخصیتی مرزی در کودکان
مایه لذت نوزاد
تجربه افسردگی ناشی از کرونا
اهمیت توجه و تمرکز
کنترل نگرانی
موفقیت در ازدواج
ازدواج به سبک ایرانی