دپارتمان مشاوره و نوروفیدبک

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

دکتر مینا مجتبایی بالینی
 
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
رئیس اسبق دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد واحد رودهن
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
فعالیت های حرفه ای پژوهشی

دکتر مینا مجتبایی