رادیو بینش

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

رادیو بینش

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

🎧 پادکست

آذرخش مکری – پارادوکس سلیمان

عبدالکریم سروش- از بزرگترین عذاب ها در روز قیامت…

سروش دباغ-شرح احوال و آراء شمس تبریزی- جلسه سی

عرفان از منظر فلسفه و روانشناسی
تجربه‌های عرفانی چه تاثیری بر روان‌ما دارند؟ منشا آن چیست و آیا می‌تواند به معرفت ما بیافزاید؟

در گفتگوی حسین محمودی و محمدرضا سرگلزایی

🎧 ویس کارگاه روانشناسی مثبت نگر - دکتر علی صاحبی

🎧 ویس کارگاه خوشبختی - دکتر علی صاحبی

🎧ویس کارگاه رویکرد تحلیلی و آسیب شناسی به مبحث جوانان،مواد و مد - دکتر محمدرضا سرگلزاری

🎧 فایل صوتی کتاب لطفا گوسفند نباشید (خودشناسی) -محمود نامنی

> فایل صوتی کتاب فرهنگ تفاهم (شیوه های صحیح ارتباط با فرزندان) - تامس گوردن ترجمه پریچهر فرجادی

> کتاب صوتی سوال های درست- نویسنده دبی فورد - راوی هما سمن آبادی

> رادیو بینش-صحبت های سرکارخانم فهیمه علیمحمدی

> رادیو بینش-صحبت های سرکارخانم نسیم نجفی